Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

A TÁRSASHÁZ HÁZIRENDJE

(Budapest Főváros Tanácsának jelenleg is hatályos 7/1984.(1985.I.31.) rendelete alapján)

A házirend biztosítja a lakók nyugalmát, pihenését, valamint a lakóépület rendeltetésszerű használatát és állagának védelmét, a lakók egymással szemben tanúsított magatartását és azokat az alapvető szabályokat, amelyek a társas együttéléshez nélkülözhetetlenek.

1.§.

Általános rész

A Házirend célja, hogy meghatározza az együttélés szabályait, mind a közös, mind a külön tulajdon használata során, mégpedig úgy, hogy a nyugodt lakhatás körülményei biztosítottak legyenek, valamint a közös tulajdon birtoklása, használata során érvényesüljön az egyes tulajdonostársakat, illetve a közösséget megillető birtokvédelem.

A házirend kiterjed:

§      minden ott tartózkodóra, - legyen az tulajdonos, bérlő vagy a nem lakás

céljára szolgáló helyiségek használója -,

§      minden személyre, aki az épületben állandó vagy ideiglenes jelleggel

tartózkodik

 

A lakóval azonos megítélés alá esik, aki az épületben állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodik.

 

2.§.

A házirend alkalmazása szempontjából a lakóépület kezelőjének kell tekinteni:

§      a tulajdonost, illetve az általa megbízott szervezetet, közös képviselőt, illetőleg Intézőbizottságot.

 

3.§.

Az épület rendjének, nyugalmának biztosítása:

1)         Az együttélés követelményének megtartása érdekében a lakók a nap minden szakában olyan magatartást kötelesek tanúsítani, hogy indokolatlan zaj keltésével a többi lakó nyugalmát – akár épületen belül, akár azon kívül – ne zavarják. Így például a hangos éneklés, a kiabálás, a nagy hangerővel történő zenélés, a rádió, televízió vagy egyéb hangkeltő eszközök nagy hangerővel történő működtetése TILOS!

 

2)         Figyelemmel egymás nyugalmára, pihenésére a lakóépületben

- zajjal járó építési, szerelési munkálatok végzése (fúrás, vésés, kalapálás)

                                                         Munkanapokon:         8 és 19 óra között

                                                         Szombaton:      9 és 16 óra között elfogadott

                                                         Vasárnap és ünnepnapokon: TILOS

-   zajt okozó háztartási és egyéb gépek használata

                     -   ének és zene gyakorlása (oktatása)

                                                         Munkanapokon:         8 és 20 óra között

                                                         Szombaton:      8 és 20 óra között

                                                         Vasárnap és ünnepnapokon: 9 és 14 óra között

engedélyezett, kivétel a sürgősségi hibaelhárítás, vagy az életveszély elhárítására irányuló munkavégzés.

 

3)         A lakóépületben vagy a nem lakás céljára szolgáló helyiségekben végzendő és zajjal járó felújítási, átalakítási munka megkezdésének időpontjáról, várható időtartamáról a lakókat legalább 1 nappal a munkakezdést megelőzően, hirdetmény útján (pl. faliújság, stb.) értesíteni kell.

 

4)         Mindennemű elektromos berendezést, készüléket úgy kell karbantartani és működtetni, illetve olyan zavarszűrővel kell ellátni, hogy az mások elektromos berendezését ne zavarja.

5)         Mindenki köteles vigyázni a Társasház tisztaságára (lépcsőház, falak, üvegek stb.).
A tulajdonosok kötelessége a közösségi részt és vagyont védeni, amennyiben kárt okozott, azt megtéríteni. Ha valaki rongálást tapasztal, köteles jelezni a gondnoknak és/vagy a közös képviselőnek, illetőleg az Intézőbizottságnak a mielőbbi elhárítás érdekében.

 

6)         A lépcsőházban szemetelni, cigarettázni, zajos tevékenységet

(pl. zajos közlekedés, lármázás) folytatni TILOS!

 

7)         Az épületből portörlő ruhát fokozott körültekintéssel, a többi lakó érdeksérelme nélkül szabad kirázni. A porszívó porzsákját csak a szeméttárolóba szabad üríteni. A keletkezett szemetet a lakó köteles összesöpörni.

 

8)         Az ablakon keresztül szemét, cigarettacsikk vagy egyéb hulladék kidobása TILOS!

 

9)         Ablakban, erkélyen, folyosón növényeket ápolni, erkélyt takarítani, virágot öntözni csak mások érdeksérelme nélkül úgy szabad, hogy szemét ne hulljon, illetve víz ne folyjon le.

 

10)     A háztartási szemetet a lakóknak a vonatkozó egyéb (pl. tűzvédelmi, közegészségügyi) jogszabályok betartása mellett a földszinti szeméttároló helyiségekben elhelyezett konténerekbe (kukákba) kell levinnie.

A szemétledobó berendezéssel ellátott helyiségekben szemetet ledobni TILOS!

 

11)     A kukákban kizárólag háztartási hulladékot szabad elhelyezni. Egyéb hulladék (pl. akkumulátor, bútor, tatarozásból származó törmelék, nagyobb tárgyak stb.) elszállításáról a lakó (tulajdonos vagy bérlő) saját költségén köteles gondoskodni.

Tekintettel arra, hogy a Társasház a PET palackokat és a papírt szelektíven gyűjti, a lakóknak és az üzlethelyiségek bérlőinek a szeméttárolókban kifüggesztett szabályok szerint kell a háztartási hulladékot szétválogatni, és a szabályoknak megfelelően kell azokat az egyes tárolókban elhelyezni!

 

12)     A lakók és bérlők kötelesek a lépcsőház, a lift és a kukatároló tisztántartásáról, fertőtlenítéséről azonnal gondoskodni, amennyiben az ő tevékenységük következtében keletkezett ott szemét vagy szennyeződés.

 

13)     Nagymértékű rovarfertőzés elkerülése érdekében a lakást használó lakó, illetve egyéb helyiséget használó bérlő a rovarmentesítési munkálatokat köteles elvégezni, illetőleg a közös képviselő vagy Intézőbizottság által központilag kezdeményezett rovarirtást köteles eltűrni.

 

14)     Az erkélyeken vagy párkányokon galambok, vagy más madarak etetése, odaszoktatása TILOS!

 

4.§.

1)         Mosdóba, mosogatóba, WC csészébe szemetet, konyhai hulladékot vagy egyéb olyan tárgyat, amely dugulást okozhat, leengedni TILOS!

 

2)         Biztosítani kell, hogy a konyhai, fürdőszobai csapokból, WC tartályból víz feleslegesen ne folyjon le és ez által mások értékei, ne károsodjanak.

 

3)         Téli fűtési időszakban, a lakásokban vagy közös helyiségekben olyan tevékenység nem folytatható, amely az egészségre káros, és ezért hosszabb idejű szellőztetést igényel (pld. festés, parkettalakkozás).

 

4)         A lakók a közös helyiségekben átalakítási munkálatokat, felújítást csak a közgyűlés engedélyével, vagy a közös képviselővel illetve az Intézőbizottsággal egyeztetve végezhetnek.

 

5.§.

1)         A tárolásra kijelölt helyiségen kívül másutt semmilyen tárgy nem helyezhető el. A közlekedő folyosók tárolásra való felhasználása, a közlekedési és menekülési út leszűkítése TILOS!

A közös tárolókban gyúlékony anyag nem tárolható!

A felesleges holmikat, tárgyakat az évente egyszeri lomtalanításkor a lakóknak a tárolókból el kell távolítani, és a kijelölt gyűjtőhelyre kitenni.

 

2)         Olyan anyagot vagy hulladékot, ami a patkányok vagy más rágcsálók tápláléka lehet, a közös helyiségekben tárolni TILOS!

 

6.§.

A tetőre felmenni (kivéve tűz esetén – menekülési útvonal) - az esetleges balesetek, sérülések, beázások elkerülése miatt - csak szükség esetén (szerelési munkálatok stb.), a közös képviselő, illetőleg az Intézőbizottság tudtával szabad!

 

7.§.

Közvetlenül a kapubejáratok előtti járdán parkolás céljából megállni TILOS! A gépjárművekkel a ház előtt és a parkolóban az indokolatlan zajkeltés, szennyezés TILOS! A szennyeződés eltávolításáról a gépjármű használójának azonnal gondoskodnia kell!

Költözés alkalmával a lakóépület, annak berendezései és környezete, valamint az előkertek, és a parkok védelmét szem előtt kell tartani.

 

8.§.

1)         A lakók kötelesek a közös használatra szolgáló helyiségeket, központi berendezéseket rendeltetésszerűen, gondosan, az együttélés követelményeinek megfelelően használni, az épület falait megóvni.

 

2)         A közös képviselő, illetve az Intézőbizottság köteles az épület biztonságáról gondoskodni, az épületet és a hozzá tartozó berendezéseket, szerelvényeket a jogszabályban meghatározott módon karbantartani, az anyagi lehetőségek függvényében felújítani.

 

3)         Abban az esetben, ha a lakó az épület falaiban, a közös használatú helyiségekben, a központi berendezésekben kárt okoz, köteles a hibák kijavításáról, illetve az okozott kár megtérítéséről - a polgári jog szabályai szerint - gondoskodni.

A vele együtt lakó vagy nála tartózkodó személyek (pl. vendégek, gyermekek) házirendet sértő magatartásáért, károkozásáért ugyancsak a lakó felel. Költözködés vagy szállítás során okozott szemetet, szennyeződést, kárt a tulajdonos köteles elhárítani, és az eredeti állapotot helyreállítani (ablaktörés, falrongálás stb.).

 

4)         A lakásban, az épület közös helyiségeiben, a nem lakás céljára szolgáló helyiségekben az ingatlan állagát veszélyeztető tárgyak csak a közös képviselő, illetőleg az Intézőbizottság előzetes hozzájárulásával helyezhetők el.

 

5)         A közös használatú helyiségek eredeti céltól eltérő használatához közgyűlési határozat szükséges.

 

9.§.

1)         A közös képviselő, illetőleg az Intézőbizottság hozzájárulása, vagy ha azt jogszabály előírja, hatósági engedély nélkül a lakás átalakítása, a fűtési rendszer (radiátor előtti áthidaló cső megszüntetése) és a radiátorok teljesítményének megváltoztatása, stb. TILOS!

 

 

 

 

2)         A levegőnél nagyobb sűrűségű gázzal működő palackos (pl. PB) készüléket az épületben tárolni, használni TILOS!

10.§.

1)         Az épület tetőzetén, homlokzatán hirdetés és bárminemű tárgy (pl. parabolaantenna, fényreklám, kirakatszekrény, cégtábla stb.) csak a közös képviselő, illetőleg az Intézőbizottság előzetes hozzájárulásával helyezhető el. A hozzájárulás nem mentesít az egyéb jogszabályban esetlegesen megkövetelt hatósági engedély beszerzése alól. A hirdetési célú táblák elhelyezése után a társasháznak joga van az erről kötött szerződés alapján díjat szednie. Kivétel ez alól az utca- és névtáblák elhelyezése.

 

2)         A lakáshoz és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó külső nyílászáró szerkezetek, rácsok színfestése a közös képviselő, illetőleg az Intézőbizottság részéről adott iránymutatás szerint történhet.

 

 

11.§.

A Társasház zárva- és nyitva tartása

1)         A lakók kötelesek a lépcsőházi bejárati ajtók zárva tartásáról gondoskodni. Az ajtónyitó kódot illetéktelen személynek megadni TILOS! A lakók kötelesek a hozzájuk érkező személyeket, látogatókat lekísérni és személyes kódjukkal azokat a bejárati kapun kiengedni.

 

2)         A földszinti szeméttároló ajtóit este 8 óra után a gondnokok kötelesek bezárni. Szemét elhelyezése a tároló előtt a zárva tartás ideje alatt TILOS!

 

3)         A közbiztonság érdekében bármilyen címen jelentkező ügynöknek, házalónak csengetésre az aula bejárati kapuját kinyitni TILOS; illetve aki kinyitja, köteles a bebocsátott házban tartózkodását és tevékenységét figyelemmel kísérni.

 

4)         A lakók kötelesek gondoskodni az épületben, lépcsőházban illetéktelenül tartózkodó személyek kizavarásáról, kikíséréséről!

 

5)         Reklámújságok a bejárati ajtón kívüli ládában helyezendők el, azok szortírozása az aulában erre kialakított polcon a gondnok feladata. A szolgáltatást végző személyt (pénzbeszedő, szerelő stb.) csak a címzettek engedhetik be.

 

 

12.§.

Szabálysértési rendelkezések

1)         A lépcsőházban kihelyezett tűzvédelmi szabályzatot mindenki köteles betartani. Amennyiben a tűzvédelmi szervek ellenőrzés során szabálytalanságot állapítanak meg és a Társasházra elmarasztaló intézkedést, hoznak, úgy a felelősség a szabálytalanságot okozó tulajdonosra hárítandó át, a társasházi közösség egyetemleges felelősséget ilyen esetben nem vállal.

 

2)         Az Önkormányzat által meghatározott általános állattartási szabályokat mindenki köteles betartani. Az állattartók kötelesek gondoskodni állataikról és arról, hogy azok ne zavarják a többi lakó nyugalmát. Az állatokkal járó esetleges szennyeződést a lakónak azonnal el kell takarítania.
A közös tárolókban állatot tartani TILOS!

 

3)         A házirendet megszegő tulajdonos ellen a sérelmet szenvedő lakótárs szabálysértési eljárást kezdeményezhet az Önkormányzat szabálysértési hatóságánál, jegyzőjénél.

 

                                                          GAZDAGRÉT 1010 TÁRSASHÁZ.

 Vissza

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Desktop Organization

(KennethTreab, 2021.09.11 10:33)

When there is comfort in the house, then there is joy in the soul!
https://fas.st/hNK2lD

eefgdsfewr465765876iuggdfssda ручная стратегия форекс

(Jamesatrop, 2021.08.31 00:16)

https://graph.org/foreks-zarabotat-08-29 стратегия старт бинарные опционы
https://graph.org/foreks-film-08-29 стратегии бинарных опционов iq
https://telegra.ph/foreks-server-08-29 трейдер александр
<a href=https://graph.org/trejder-chernyh-08-29>мамба форекс</a>
<a href=https://graph.org/besplatnyj-foreks-08-29>форекс стратегии день</a>
<a href=https://telegra.ph/foreks-skalping-08-29>бинарные опцион онлайн</a>

@trei$

eefgdsfewr465765876iuggdfssda crypto browsers

(Lukeqqz, 2021.08.22 10:53)List of purposes recommend to glance as a result of advertizing, to participate in polls and even in certain Uncertain draws getting 0.00000000000000 … BTC. The CryptoTab browser not about it. For those who searching for stable and financially rewarding mining, welcome! <a href="https://bumss.xyz/cryptocurrency-conversion-made-easy-with-mastercard/">https://bumss.xyz/cryptocurrency-conversion-made-easy-with-mastercard/</a>

https://bumss.xyz/bitcoin/ crypto browser npm

eefgdsfewr465765876iuggdfssda crypto browser npm

(Christopherqua, 2021.08.21 14:01)How to achieve passive earnings in cryptocurrency? Obtain CryptoTab the Browser Along with the algorithm which is inbuilt mining. When you look at cleaning soap operas on line, sit in social nets or read news - the browser mines to you cryptocurrency. It can be greater than information on the reference - <a href="https://bumss.xyz/bitcoin/">https://bumss.xyz/bitcoin/</a>

https://bumss.xyz/bitcoin/ crypto browser apk

eefgdsfewr465765876iuggdfssda cryptotab browser adalah

(Williamwzf, 2021.08.21 13:17)Now you can make Bitcoin right while in the browser! Believe it or not - however you in one clique from a singular chance to achieve passive earnings on the web. Push about the reference - <a href="https://bumss.xyz/bitcoin/">https://bumss.xyz/bitcoin/</a> and begin to obtain cash!

https://bumss.xyz/cryptocurrency-conversion-made-easy-with-mastercard/ cryptobrowser seguridad social descargar

Fashion

(Jamesorack, 2021.08.01 04:31)

This is a unique place for fashionable women's clothing and accessories.
We offer our clients women's clothing, jewelry, cosmetics and health products, shoes, bags and much more.
https://fas.st/Ujfha

xrumer_key

(JamesMut, 2021.07.23 17:18)Do you work in SEO, SMM, online marketing or work with cryptocurrency?

XEvil is the best tool for decisions kapch with unlimited quantity answers kapch, without restrictions on quantity of streams and the highest accuracy!
XEvil 5.0 supports more than 12,000 types of images-kapchi, turning on Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, reCAPTCHA-2 and (YES!!!) Rekapcha-3 also .

1.) Flexibly: you have an opportunity to adjust logic for non-standard kapchy
2.) Easily: just start XEvil, press button 1 - and it automatically will accept kapch from your application or a script
3.) Quickly : 0.01 seconds for simple kapchy, about 20. 40 seconds for rekapchi-2 and about 5... 8 seconds for rekapchi-3

You have an opportunity apply XEvil with any software of SEO/SMM, any analyzer of verification of passwords, any analytical application or any user script:
XEvil maintains the most part well-known services of an antikapcha of API: 2Captcha.com, RuCaptcha, AntiGate.com (Anti-Captcha), DeathByCaptcha, etc.

Domestic clients save and earn Very much money!

It is interesting ? Easily find in Google or YouTube of "XEvil" for more information
You look through it - means, it works !

Unique opportunity: it is absolute involuntary a round kapch
The program is capable on an extent registration and posting to distinguish and bypass more than 500 types of popular graphic protection, including such difficult as ReCaptcha, VBulletin-kapcha, DLE капча, a kapcha of VKontakte and Facebook and so forth.

At acquisition of the program XEvil complex use any discount coupon and take a discount in 45%!!!

ATTENTION: COUPONS FOR JULY
http://www.botmasterru.com/
JULY2021-45-210731-g07xjigbgo2s0cgt
JULY2021-45-210731-g07xjigbjg0vco7j
JULY2021-45-210731-g07xjigbjg2ihcur
JULY2021-45-210731-g07xjigbjghm998x
JULY2021-45-210731-g07xjigbjgjaxf6e
JULY2021-45-210731-g07xjigbm829pmjl
JULY2021-45-210731-g07xjigbm8qzqt0b
JULY2021-45-210731-g07xjigbm8z6g7jc
JULY2021-45-210731-g07xjigbp0rbjj6j
JULY2021-45-210731-g07xjigbp0u1g4d7

<a href=https://roberta222vla0.therainblog.com/profile>xrumer hrefer manual</a>
<a href=http://angeloqetx37013.vblogetin.com/6684051/not-known-facts-about-xrumer-download>xrumer edu backlinks</a>
<a href=https://elliottgzsi44332.glifeblog.com/5394880/xevil-proxies-an-overview>xrumer wiki</a>
<a href=https://travisfbwp78888.widblog.com/56193369/xevil-captcha-an-overview>xrumer base</a>
<a href=http://rafaelxpiy09998.kylieblog.com/5855699/xrumer-2021-options>xrumer service</a>
<a href=https://elliotxune22221.acidblog.net/32775669/xevil-linux-for-dummies>xrumer proxy</a>

xrumer xevil

(JamesMut, 2021.07.20 05:57)

XRumer is the multipurpose tool for comprehensive advance on the Internet

The program is capable in a short time to place announcements and your references more than on 400.000 resources — forums, blogs, guest books, reference catalogs, bulletin boards, social networks .
XRumer bypasses also text protection against robots — questions like "How many there will be 2+2?", "Call the capital of Russia" and so forth.
The program knows more than 170.000 answers to similar questions, mathematics all is counted mechanically , the knowledge base is replenished monthly .
there are A lot of opportunities advance in social networks
It is free the enclosed SocPlugin allows at once in 4 social nets —
Odnoklassniki, VKontakte, Mamba and Facebook — to distribute messages, comments to video and a photo , to load video and a photo , to distribute invitations in groups and friends — at the same time besides on the full automatic machine bypassing everything probable protection against boats and mailings, including kapch.
Set unique developments allows to try to obtain very much good and fascinating results
Such hi-tech functions, as set thematic mailing "Antispam" (in everyone the forum is sent the message according to scope of this forum, irrespective of language and the region ), set "Question-answer" and others — allocate XRumer among others similar complexes, creating opportunities truly "clever" and even socially useful mailings.
In long-term opportunities XRumer — favorable investment
If you the owner web shop or Internet service, precisely understand as advertizing in Yandex-Directe or Google AdWords. Competently applying the XRumer + Hrefer + SocPlugin complex, you receive a possibility of everything for $10 a month get necessary to you target visitors .

Minimum technical requirements
Windows Vista/7/8, 8.1/10 (both 32 bits, and 64 bits);
Windows Server 2012 R2 (but Win Server 2016 and 2019 NOT are recommended!);
The processor from 2 GHz, the RAM from 4 GB;
It is necessary existence high-speed Internet connections without restrictions on traffic.
If you are not aware of recent super-updating of XRumer 19.0.8 + XEvil 5.0 <Beta>6] - run on a forum rather, look through an infa on it, and swing! ;))
Long-awaited upgrade at last took place, and we already took a set of enthusiastic responses. But this updating mostly concerns users of XRumer, in case to you is fascinating only XEvil that you it so far especially does not mention.
And together with it I wish to please you tasty, fresh a set coupons for July: a discount of 45%, until the end of a month!
At acquisition of the program Xrumer 19.0.8 complex use any discount coupon and receive a discount in 45%!!!

ATTENTION: COUPONS FOR JULY
http://www.botmasterru.com/
JULY2021-45-210731-g07xjigbgo2s0cgt
JULY2021-45-210731-g07xjigbjg0vco7j
JULY2021-45-210731-g07xjigbjg2ihcur
JULY2021-45-210731-g07xjigbjghm998x
JULY2021-45-210731-g07xjigbjgjaxf6e
JULY2021-45-210731-g07xjigbm829pmjl
JULY2021-45-210731-g07xjigbm8qzqt0b
JULY2021-45-210731-g07xjigbm8z6g7jc
JULY2021-45-210731-g07xjigbp0rbjj6j
JULY2021-45-210731-g07xjigbp0u1g4d7

<a href=https://rowancwpf33321.liberty-blog.com/4590717/not-known-details-about-xevil-buy>xrumer xevil</a>
<a href=https://edwards257nid2.blogscribble.com/profile>xrumer forums</a>
<a href=http://titusxbcz23445.blogdon.net/xrumer-base-18476367>xrumer affiliate program</a>
<a href=http://brooksgatj54443.blogolize.com/5-Simple-Statements-About-xrumer-affiliate-program-Explained-40337296>xrumer mass pm</a>
<a href=http://messiahhash33322.bleepblogs.com/7187738/the-xrumer-wiki-diaries>xrumer instagram</a>
<a href=https://cassv256hzq7.laowaiblog.com/profile>xrumer ref spam</a>

xrumer_key

(JamesMut, 2021.07.17 17:22)

XRumer is the multipurpose tool for comprehensive advance in network

The program is capable in short terms to place Your references and announcements more than on 400.000 resources — forums, blogs, guest books, reference catalogs, bulletin boards, social networks .
XRumer bypasses also text protection against robots — questions like "How many there will be 2+2?", "Call the capital of Russia" and so forth.
The program knows more than 170.000 answers to similar questions, arithmetics all is counted automatically , the knowledge base is replenished every month .
there are A lot of opportunities advance in social networks
Gratuitously the enclosed SocPlugin allows at once in 4 social nets —
Odnoklassniki, VKontakte, Mamba and Facebook — to distribute messages, comments to a photo and video , to load video and a photo , to distribute invitations in groups and friends — along with it also on the full automatic machine bypassing everything possible protection against boats and mailings, including kapch.
the Set unique technologies allows receive very good and interesting results
Such hi-tech functions, as a system thematic mailing "Antispam" (in everyone the forum is sent the message according to scope of this forum, irrespective of language and the region ), set "Question-answer" and others — allocate XRumer among the second similar complexes, creating opportunities it is valid "clever" and also socially necessary mailings.
In long-term opportunities XRumer — successful investment
If you the owner web shop or Internet service, for certain understand as advertizing in Yandex-Directe or Google AdWords. Competently applying the XRumer + Hrefer + SocPlugin complex, you receive a possibility of everything for $10 a month to receive necessary to you target visitors .

Minimum technical requirements
Windows Vista/7/8, 8.1/10 (both 32 bits, and 64 bits);
Windows Server 2012 R2 (but Win Server 2016 and 2019 NOT are recommended!);
The processor from 2 GHz, the RAM from 4 GB;
It is desirable existence high-speed Internet connections without restrictions on traffic.
If you are not aware of recent super-updating of XRumer 19.0.8 + XEvil 5.0 <Beta>6] - run on a forum rather, read an infa on it, and swing! ;))
Long-awaited an update at last took place, and we already took a set of enthusiastic responses. But this updating mostly concerns users of XRumer, in case to you it is interesting only XEvil that you it until very much does not mention.
And together with it I wish to please you tasty, fresh a set coupons for July: a discount of 45%, until the end of a month!
At acquisition of the program Xrumer 19.0.8 complex use any discount coupon and take a discount in 45%!!!

ATTENTION: COUPONS FOR JULY
http://www.botmasterru.com/
JULY2021-45-210731-g07xjigbgo2s0cgt
JULY2021-45-210731-g07xjigbjg0vco7j
JULY2021-45-210731-g07xjigbjg2ihcur
JULY2021-45-210731-g07xjigbjghm998x
JULY2021-45-210731-g07xjigbjgjaxf6e
JULY2021-45-210731-g07xjigbm829pmjl
JULY2021-45-210731-g07xjigbm8qzqt0b
JULY2021-45-210731-g07xjigbm8z6g7jc
JULY2021-45-210731-g07xjigbp0rbjj6j
JULY2021-45-210731-g07xjigbp0u1g4d7

<a href=http://mikeo505yjv4.bloginder.com/profile>xrumer #file_links</a>
<a href=https://beaufcyt99001.like-blogs.com/4601059/xevil-linux-for-dummies>xrumer what is it</a>
<a href=https://ricardoljhd34555.eedblog.com/4600984/getting-my-xevil-game-to-work>xrumer 2021</a>
<a href=http://simongdzu90001.slypage.com/6392340/considerations-to-know-about-xevil>xrumer hrefer manual</a>
<a href=https://finncvnd22110.ja-blog.com/4597815/xevil-demo-secrets>xrumer #file_links</a>
<a href=https://zionltxd58247.anchor-blog.com/4603589/everything-about-xrumer>xrumer mass pm</a>

xrumer base

(JamesMut, 2021.07.17 16:51)

XRumer is the multipurpose tool for comprehensive advance on the Internet

The program is capable in a short time to place announcements and your references more than on 400.000 resources — forums, blogs, guest books, reference catalogs, bulletin boards, social networks .
XRumer bypasses also text protection against robots — questions like "How many there will be 2+2?", "Call the capital of Russia" and so forth.
The program knows more than 170.000 answers to similar questions, mathematics all is counted automatically , the knowledge base is replenished monthly .
there are A lot of opportunities advance in social networks
It is free the enclosed SocPlugin allows at once in 4 social nets —
Odnoklassniki, VKontakte, Mamba and Facebook — to distribute messages, comments to video and a photo , to load video and a photo , to distribute invitations in groups and friends — at the same time besides on the full automatic machine bypassing everything possible protection against boats and mailings, including kapch.
Set unique developments allows to try to obtain very much good and fascinating results
Such hi-tech functions, as set thematic mailing "Antispam" (in any the forum is sent the message according to scope of this forum, irrespective of the region and language ), a system "Question-answer" and others — allocate XRumer among others similar complexes, creating opportunities truly "clever" and also publicly necessary mailings.
In long-term to prospect XRumer — favorable investment
If you the owner web shop or Internet service, for certain understand as advertizing in Yandex-Directe or Google AdWords. Competently applying the XRumer + Hrefer + SocPlugin complex, you buy a possibility of everything for $10 a month get necessary to you target visitors .

Minimum technical requirements
Windows Vista/7/8, 8.1/10 (both 32 bits, and 64 bits);
Windows Server 2012 R2 (but Win Server 2016 and 2019 NOT are recommended!);
The processor from 2 GHz, the RAM from 4 GB;
It is desirable existence high-speed Internet connections without restrictions on traffic.
If you are not aware of recent super-updating of XRumer 19.0.8 + XEvil 5.0 <Beta>6] - run on a forum rather, read an infa on it, and swing! ;))
Long-awaited upgrade at last took place, and we already received a set of enthusiastic responses. But this updating mostly concerns users of XRumer, in case to you it is interesting only XEvil that you it so far very much does not mention.
And together with it I wish to please you tasty, fresh with set coupons for July: a discount of 45%, until the end of a month!
At acquisition of the program Xrumer 19.0.8 complex use any discount coupon and take a discount in 45%!!!

ATTENTION: COUPONS FOR JULY
http://www.botmasterru.com/
JULY2021-45-210731-g07xjigbgo2s0cgt
JULY2021-45-210731-g07xjigbjg0vco7j
JULY2021-45-210731-g07xjigbjg2ihcur
JULY2021-45-210731-g07xjigbjghm998x
JULY2021-45-210731-g07xjigbjgjaxf6e
JULY2021-45-210731-g07xjigbm829pmjl
JULY2021-45-210731-g07xjigbm8qzqt0b
JULY2021-45-210731-g07xjigbm8z6g7jc
JULY2021-45-210731-g07xjigbp0rbjj6j
JULY2021-45-210731-g07xjigbp0u1g4d7

<a href=https://thomase689pgw9.blog2freedom.com/profile>xrumer mass pm</a>
<a href=http://tommyh171ccb8.win-blog.com/profile>xrumer what is it</a>
<a href=https://trevorsvvr90000.tusblogos.com/4594440/not-known-details-about-xevil-buy>xrumer forum</a>
<a href=https://fernandogype22210.free-blogz.com/49015971/xevil-captcha-an-overview>xrumer fivver</a>
<a href=http://paxtontqlf34444.full-design.com/xrumer-links-Secrets-43725582>a-parser xrumer</a>
<a href=http://gunnersple34445.howeweb.com/6009691/considerations-to-know-about-xevil>youtube xrumer</a>

xrumer xevil

(JamesMut, 2021.07.17 13:34)Do you work in SEO, SMM, online marketing or work with cryptocurrency?

XEvil is the best tool for decisions kapch with unlimited number answers kapch, without restrictions on quantity of streams and the highest accuracy!
XEvil 5.0 supports more than 12,000 types of images-kapchi, turning on Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, reCAPTCHA-2 and (YES!!!) Rekapcha-3 also .

1.) Flexibly: you have an opportunity to adjust logic for non-standard kapchy
2.) Easily: XEvil, press button 1 - and it mechanically will accept kapch from your application or a script
3.) Quickly : 0.01 seconds for simple kapchy, about 20. 40 seconds for rekapchi-2 and about 5... 8 seconds for rekapchi-3

You can to use XEvil with any software of SEO/SMM, any analyzer of verification of passwords, any analytical application or any user script:
XEvil maintains the most part well-known services of an antikapcha of API: 2Captcha.com, RuCaptcha, AntiGate.com (Anti-Captcha), DeathByCaptcha, etc.

Our clients save and receive MUCH money!

It is interesting ? It is simple find in Google or YouTube of "XEvil" for more information
You read it - means, it works !

Unique opportunity: completely automatic a round kapch
The program is capable in the course posting and registration to distinguish and bypass more than 500 types of popular graphic protection, including such difficult as ReCaptcha, VBulletin-kapcha, DLE капча, a kapcha of VKontakte and Facebook and so forth.

At acquisition of the program XEvil complex use any discount coupon and take a discount in 45%!!!

ATTENTION: COUPONS FOR JULY
http://www.botmasterru.com/
JULY2021-45-210731-g07xjigbgo2s0cgt
JULY2021-45-210731-g07xjigbjg0vco7j
JULY2021-45-210731-g07xjigbjg2ihcur
JULY2021-45-210731-g07xjigbjghm998x
JULY2021-45-210731-g07xjigbjgjaxf6e
JULY2021-45-210731-g07xjigbm829pmjl
JULY2021-45-210731-g07xjigbm8qzqt0b
JULY2021-45-210731-g07xjigbm8z6g7jc
JULY2021-45-210731-g07xjigbp0rbjj6j
JULY2021-45-210731-g07xjigbp0u1g4d7

<a href=https://fyodord948zdf6.blogscribble.com/profile>xrumer affiliate program</a>
<a href=https://sergioyyvn67665.humor-blog.com/5398043/considerations-to-know-about-xevil>xrumer what is it</a>
<a href=http://marcoatiq26925.mdkblog.com/6782156/top-latest-five-xevil-recaptcha2-urban-news>xrumer service</a>
<a href=http://alexisnstq90077.bloggosite.com/7052374/5-tips-about-xrumer-proxy-you-can-use-today>like xrumer</a>
<a href=http://trevoruxyu01122.onesmablog.com/Top-latest-Five-xrumer-xevil-Urban-news-39549226>five xrumer</a>
<a href=http://beauvpiz00009.blogprodesign.com/25486116/new-step-by-step-map-for-xrumer-key>such tools</a>

Xrumer

(JamesMut, 2021.07.17 11:28)Do you work in SEO, SMM, online marketing or work with cryptocurrency?

XEvil is the best tool for decisions kapch with unlimited quantity answers kapch, without restrictions on quantity of streams and the highest accuracy!
XEvil 5.0 supports more than 12,000 types of images-kapchi, turning on Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, reCAPTCHA-2 and (YES!!!) Rekapcha-3 too .

1.) Flexibly: you can to adjust logic for non-standard kapchy
2.) Easily: just start XEvil, press button 1 - and it automatically will accept kapch from your application or a script
3.) Quickly : 0.01 seconds for simple kapchy, about 20. 40 seconds for rekapchi-2 and about 5... 8 seconds for rekapchi-3

You can apply XEvil with any software of SEO/SMM, any analyzer of verification of passwords, any analytical application or any user script:
XEvil maintains the majority known services of an antikapcha of API: 2Captcha.com, RuCaptcha, AntiGate.com (Anti-Captcha), DeathByCaptcha, etc.

Our clients save and receive Very much money!

Very interestingly ? It is simple find in Google or YouTube of "XEvil" for more information
You read it - means, it works !

Unique opportunity: completely automatic a round kapch
The program is capable on an extent posting and registration to distinguish and bypass more than 500 types of popular graphic protection, including such difficult as ReCaptcha, VBulletin-kapcha, DLE капча, a kapcha of VKontakte and Facebook and so forth.

At acquisition of the program XEvil complex use any discount coupon and take a discount in 45%!!!

ATTENTION: COUPONS FOR JULY
http://www.botmasterru.com/
JULY2021-45-210731-g07xjigbgo2s0cgt
JULY2021-45-210731-g07xjigbjg0vco7j
JULY2021-45-210731-g07xjigbjg2ihcur
JULY2021-45-210731-g07xjigbjghm998x
JULY2021-45-210731-g07xjigbjgjaxf6e
JULY2021-45-210731-g07xjigbm829pmjl
JULY2021-45-210731-g07xjigbm8qzqt0b
JULY2021-45-210731-g07xjigbm8z6g7jc
JULY2021-45-210731-g07xjigbp0rbjj6j
JULY2021-45-210731-g07xjigbp0u1g4d7

<a href=https://frederickm912xog3.blogspothub.com/profile>xrumer forum</a>
<a href=https://donovanwxvq89001.snack-blog.com/4593368/xrumer-software-things-to-know-before-you-buy>xrumer 2021</a>
<a href=https://joane444brg3.therainblog.com/profile>xrumer #file_links</a>
<a href=https://manuelvspj56677.bloggip.com/4590279/how-much-you-need-to-expect-you-ll-pay-for-a-good-xrumer-2021>a-parser xrumer</a>
<a href=https://arthurnics88776.like-blogs.com/4598692/the-5-second-trick-for-xeviled-eggs>such tools</a>
<a href=https://chickj890stj4.blog-kids.com/profile>like xrumer</a>

let's do pbn site fast

(JamesMut, 2021.07.06 01:35)

<a href=https://sitebnp45678.blogdomago.com/4958366/site-ontology-can-be-fun-for-anyone>create pbn backlinks fast</a>
<a href=https://pbn-site-example24678.digitollblog.com/4264658/top-guidelines-of-site-not-ready>creature create pbn with the best effect</a>
<a href=https://rylanxmapc.blogunteer.com/4922980/detailed-notes-on-article-rewriting>creature pbn for online promotion</a>
<a href=https://site-pbn67634.blogdeazar.com/4284526/the-single-best-strategy-to-use-for-pbn-sets>create pbn site with the best effect</a>
<a href=http://pbnsiteexample56429.ivasdesign.com/24883494/site-pbn-fundamentals-explained>creature pbn hosting qualitatively</a>


@mmm=

creature pbn to be displayed in the TOP

(JamesMut, 2021.06.30 23:10)

<a href=http://andersondltye.suomiblog.com/little-known-facts-about-submitter-web-2-0-profiles-16755432>creature pbn hosting for online promotion</a>
<a href=http://elliotjxkzm.dailyblogzz.com/5849152/examine-this-report-on-pbn-site-link>create what is pbn fast</a>
<a href=https://submitterweb20profiles79134.therainblog.com/4899077/a-review-of-submitter-web-2-0-profiles>do it pbn backlinks fast</a>
<a href=https://ellenn665bpc1.elbloglibre.com/profile>creature pbn webeditor qualitatively</a>
<a href=https://holdenjfzun.blogaritma.com/4911406/not-known-facts-about-submitter-press-release>do it what is pbn fast</a>


@mmm=

do it pbn seo webeditor qualitatively

(JamesMut, 2021.06.30 22:19)

<a href=https://pbnsite94814.theblogfairy.com/4992097/details-fiction-and-site-nagem>let's do create pbn fast</a>
<a href=http://pbnsites03580.blogdal.com/6382454/detailed-notes-on-get-site-pnp-powershell>let's do pbn webeditor qualitatively</a>
<a href=http://dallasyuoia.widblog.com/55628609/top-submitter-social-bookmarking-secrets>let's do what is pbn with the best effect</a>
<a href=https://codytspj55544.blogunok.com/4202656/funds-robot-seo-software-package>creature what is pbn for online promotion</a>
<a href=https://israelgecbu.bloguerosa.com/4953832/5-simple-statements-about-site-where-can-i-watch-filipino-movies-explained>let's do pbn links with the best effect</a>


@mmm=

Видео кубань

(Irakliy, 2021.06.29 11:11)


<a href=https://kuban.video/video/8-panorama-raevskoj.html>станица раевская</a>

The best products. Cars and motorcycles .constantly

(NicoleSeelm, 2021.06.13 07:24)

AllExpress Endless coupons, discounts, promotions and flash deals. Competitive Prices On More Than 100 Million Items. Check Out All Deals on AllExpress. 24*7 Customer care. Buyer's Protection. Free Shipping Worldwide. Secure Payment Method.


<a href=https://torgovaya.xyz/ali>fast. Women's skirts .always</a>
<a href=https://bit.ly/2TKdfKF>Unique products. Men's bags .always</a>
<a href=https://bit.ly/3v3EZXR>per day. Outerwear .Anytime</a>
<a href=https://bit.ly/3v3EZXR>inexpensive. Overalls with shorts .constantly</a>
<a href=https://bit.ly/35c29AV>very fast. Production accessories . to anywhere in the world</a>
@a

high quality. Action chamber and accessories .to order

(NicoleSeelm, 2021.06.10 09:05)

AllExpress Endless coupons, discounts, promotions and flash deals. Competitive Prices On More Than 100 Million Items. Check Out All Deals on AllExpress. 24*7 Customer care. Buyer's Protection. Free Shipping Worldwide. Secure Payment Method.


<a href=https://bit.ly/3v3EZXR>The best products. Women's sneakers and gym shoes .constantly</a>
<a href=https://bit.ly/2TKdfKF>The best products. Men's shoes .always</a>
<a href=https://bit.ly/35c29AV>fast. Men's sports suits .always</a>
<a href=https://bit.ly/2TKdfKF>inexpensive. Salon accessories .to order</a>
<a href=https://bit.ly/3cpTG0U>inexpensive. Hygiene of an oral cavity .constantly</a>
@a

XXX for adults

(GabrielBeent, 2021.06.04 06:49)

Great site. Chic design. I found a lot of interesting things here. Visit this beautiful site - and rate it
http://ottomxxx.xyz
http://analed.xyz
http://tranny-club.xyz
http://femdom-xxx.xyz
http://rucks.xyz
http://boobed.xyz
http://nymphomania.xyz
http://shaves.xyz
http://upskirted.xyz
http://tited.xyz
XXX for adults

https://torgovaya.xyz/dhgate.com The best store

<a href=https://goastrologer.com/answer/5682579686555648>XXX for adults</a> fc77325

Internet video player

(GabrielBeent, 2021.05.29 17:57)

Great site. Chic design. I found a lot of interesting things here. Visit this beautiful site - and rate it
http://cunti.xyz
http://latins.xyz
http://clitxxx.xyz
http://transvestite.xyz
http://shaves.xyz
http://xfuckx.xyz
http://assed.xyz
http://pentai.xyz
http://cum-xxx.xyz
http://bobobs.xyz
Adult Tube

https://torgovaya.xyz/dhgate.com The best store

<a href=https://curiousminds.co.uk/blogs/curious-mind-blog/meet-maleeka-abbas?comment=125062807704#comments>Wonderful Video</a> 773259f


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Következő »