Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

A TÁRSASHÁZ HÁZIRENDJE

(Budapest Főváros Tanácsának jelenleg is hatályos 7/1984.(1985.I.31.) rendelete alapján)

A házirend biztosítja a lakók nyugalmát, pihenését, valamint a lakóépület rendeltetésszerű használatát és állagának védelmét, a lakók egymással szemben tanúsított magatartását és azokat az alapvető szabályokat, amelyek a társas együttéléshez nélkülözhetetlenek.

1.§.

Általános rész

A Házirend célja, hogy meghatározza az együttélés szabályait, mind a közös, mind a külön tulajdon használata során, mégpedig úgy, hogy a nyugodt lakhatás körülményei biztosítottak legyenek, valamint a közös tulajdon birtoklása, használata során érvényesüljön az egyes tulajdonostársakat, illetve a közösséget megillető birtokvédelem.

A házirend kiterjed:

§      minden ott tartózkodóra, - legyen az tulajdonos, bérlő vagy a nem lakás

céljára szolgáló helyiségek használója -,

§      minden személyre, aki az épületben állandó vagy ideiglenes jelleggel

tartózkodik

 

A lakóval azonos megítélés alá esik, aki az épületben állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodik.

 

2.§.

A házirend alkalmazása szempontjából a lakóépület kezelőjének kell tekinteni:

§      a tulajdonost, illetve az általa megbízott szervezetet, közös képviselőt, illetőleg Intézőbizottságot.

 

3.§.

Az épület rendjének, nyugalmának biztosítása:

1)         Az együttélés követelményének megtartása érdekében a lakók a nap minden szakában olyan magatartást kötelesek tanúsítani, hogy indokolatlan zaj keltésével a többi lakó nyugalmát – akár épületen belül, akár azon kívül – ne zavarják. Így például a hangos éneklés, a kiabálás, a nagy hangerővel történő zenélés, a rádió, televízió vagy egyéb hangkeltő eszközök nagy hangerővel történő működtetése TILOS!

 

2)         Figyelemmel egymás nyugalmára, pihenésére a lakóépületben

- zajjal járó építési, szerelési munkálatok végzése (fúrás, vésés, kalapálás)

                                                         Munkanapokon:         8 és 19 óra között

                                                         Szombaton:      9 és 16 óra között elfogadott

                                                         Vasárnap és ünnepnapokon: TILOS

-   zajt okozó háztartási és egyéb gépek használata

                     -   ének és zene gyakorlása (oktatása)

                                                         Munkanapokon:         8 és 20 óra között

                                                         Szombaton:      8 és 20 óra között

                                                         Vasárnap és ünnepnapokon: 9 és 14 óra között

engedélyezett, kivétel a sürgősségi hibaelhárítás, vagy az életveszély elhárítására irányuló munkavégzés.

 

3)         A lakóépületben vagy a nem lakás céljára szolgáló helyiségekben végzendő és zajjal járó felújítási, átalakítási munka megkezdésének időpontjáról, várható időtartamáról a lakókat legalább 1 nappal a munkakezdést megelőzően, hirdetmény útján (pl. faliújság, stb.) értesíteni kell.

 

4)         Mindennemű elektromos berendezést, készüléket úgy kell karbantartani és működtetni, illetve olyan zavarszűrővel kell ellátni, hogy az mások elektromos berendezését ne zavarja.

5)         Mindenki köteles vigyázni a Társasház tisztaságára (lépcsőház, falak, üvegek stb.).
A tulajdonosok kötelessége a közösségi részt és vagyont védeni, amennyiben kárt okozott, azt megtéríteni. Ha valaki rongálást tapasztal, köteles jelezni a gondnoknak és/vagy a közös képviselőnek, illetőleg az Intézőbizottságnak a mielőbbi elhárítás érdekében.

 

6)         A lépcsőházban szemetelni, cigarettázni, zajos tevékenységet

(pl. zajos közlekedés, lármázás) folytatni TILOS!

 

7)         Az épületből portörlő ruhát fokozott körültekintéssel, a többi lakó érdeksérelme nélkül szabad kirázni. A porszívó porzsákját csak a szeméttárolóba szabad üríteni. A keletkezett szemetet a lakó köteles összesöpörni.

 

8)         Az ablakon keresztül szemét, cigarettacsikk vagy egyéb hulladék kidobása TILOS!

 

9)         Ablakban, erkélyen, folyosón növényeket ápolni, erkélyt takarítani, virágot öntözni csak mások érdeksérelme nélkül úgy szabad, hogy szemét ne hulljon, illetve víz ne folyjon le.

 

10)     A háztartási szemetet a lakóknak a vonatkozó egyéb (pl. tűzvédelmi, közegészségügyi) jogszabályok betartása mellett a földszinti szeméttároló helyiségekben elhelyezett konténerekbe (kukákba) kell levinnie.

A szemétledobó berendezéssel ellátott helyiségekben szemetet ledobni TILOS!

 

11)     A kukákban kizárólag háztartási hulladékot szabad elhelyezni. Egyéb hulladék (pl. akkumulátor, bútor, tatarozásból származó törmelék, nagyobb tárgyak stb.) elszállításáról a lakó (tulajdonos vagy bérlő) saját költségén köteles gondoskodni.

Tekintettel arra, hogy a Társasház a PET palackokat és a papírt szelektíven gyűjti, a lakóknak és az üzlethelyiségek bérlőinek a szeméttárolókban kifüggesztett szabályok szerint kell a háztartási hulladékot szétválogatni, és a szabályoknak megfelelően kell azokat az egyes tárolókban elhelyezni!

 

12)     A lakók és bérlők kötelesek a lépcsőház, a lift és a kukatároló tisztántartásáról, fertőtlenítéséről azonnal gondoskodni, amennyiben az ő tevékenységük következtében keletkezett ott szemét vagy szennyeződés.

 

13)     Nagymértékű rovarfertőzés elkerülése érdekében a lakást használó lakó, illetve egyéb helyiséget használó bérlő a rovarmentesítési munkálatokat köteles elvégezni, illetőleg a közös képviselő vagy Intézőbizottság által központilag kezdeményezett rovarirtást köteles eltűrni.

 

14)     Az erkélyeken vagy párkányokon galambok, vagy más madarak etetése, odaszoktatása TILOS!

 

4.§.

1)         Mosdóba, mosogatóba, WC csészébe szemetet, konyhai hulladékot vagy egyéb olyan tárgyat, amely dugulást okozhat, leengedni TILOS!

 

2)         Biztosítani kell, hogy a konyhai, fürdőszobai csapokból, WC tartályból víz feleslegesen ne folyjon le és ez által mások értékei, ne károsodjanak.

 

3)         Téli fűtési időszakban, a lakásokban vagy közös helyiségekben olyan tevékenység nem folytatható, amely az egészségre káros, és ezért hosszabb idejű szellőztetést igényel (pld. festés, parkettalakkozás).

 

4)         A lakók a közös helyiségekben átalakítási munkálatokat, felújítást csak a közgyűlés engedélyével, vagy a közös képviselővel illetve az Intézőbizottsággal egyeztetve végezhetnek.

 

5.§.

1)         A tárolásra kijelölt helyiségen kívül másutt semmilyen tárgy nem helyezhető el. A közlekedő folyosók tárolásra való felhasználása, a közlekedési és menekülési út leszűkítése TILOS!

A közös tárolókban gyúlékony anyag nem tárolható!

A felesleges holmikat, tárgyakat az évente egyszeri lomtalanításkor a lakóknak a tárolókból el kell távolítani, és a kijelölt gyűjtőhelyre kitenni.

 

2)         Olyan anyagot vagy hulladékot, ami a patkányok vagy más rágcsálók tápláléka lehet, a közös helyiségekben tárolni TILOS!

 

6.§.

A tetőre felmenni (kivéve tűz esetén – menekülési útvonal) - az esetleges balesetek, sérülések, beázások elkerülése miatt - csak szükség esetén (szerelési munkálatok stb.), a közös képviselő, illetőleg az Intézőbizottság tudtával szabad!

 

7.§.

Közvetlenül a kapubejáratok előtti járdán parkolás céljából megállni TILOS! A gépjárművekkel a ház előtt és a parkolóban az indokolatlan zajkeltés, szennyezés TILOS! A szennyeződés eltávolításáról a gépjármű használójának azonnal gondoskodnia kell!

Költözés alkalmával a lakóépület, annak berendezései és környezete, valamint az előkertek, és a parkok védelmét szem előtt kell tartani.

 

8.§.

1)         A lakók kötelesek a közös használatra szolgáló helyiségeket, központi berendezéseket rendeltetésszerűen, gondosan, az együttélés követelményeinek megfelelően használni, az épület falait megóvni.

 

2)         A közös képviselő, illetve az Intézőbizottság köteles az épület biztonságáról gondoskodni, az épületet és a hozzá tartozó berendezéseket, szerelvényeket a jogszabályban meghatározott módon karbantartani, az anyagi lehetőségek függvényében felújítani.

 

3)         Abban az esetben, ha a lakó az épület falaiban, a közös használatú helyiségekben, a központi berendezésekben kárt okoz, köteles a hibák kijavításáról, illetve az okozott kár megtérítéséről - a polgári jog szabályai szerint - gondoskodni.

A vele együtt lakó vagy nála tartózkodó személyek (pl. vendégek, gyermekek) házirendet sértő magatartásáért, károkozásáért ugyancsak a lakó felel. Költözködés vagy szállítás során okozott szemetet, szennyeződést, kárt a tulajdonos köteles elhárítani, és az eredeti állapotot helyreállítani (ablaktörés, falrongálás stb.).

 

4)         A lakásban, az épület közös helyiségeiben, a nem lakás céljára szolgáló helyiségekben az ingatlan állagát veszélyeztető tárgyak csak a közös képviselő, illetőleg az Intézőbizottság előzetes hozzájárulásával helyezhetők el.

 

5)         A közös használatú helyiségek eredeti céltól eltérő használatához közgyűlési határozat szükséges.

 

9.§.

1)         A közös képviselő, illetőleg az Intézőbizottság hozzájárulása, vagy ha azt jogszabály előírja, hatósági engedély nélkül a lakás átalakítása, a fűtési rendszer (radiátor előtti áthidaló cső megszüntetése) és a radiátorok teljesítményének megváltoztatása, stb. TILOS!

 

 

 

 

2)         A levegőnél nagyobb sűrűségű gázzal működő palackos (pl. PB) készüléket az épületben tárolni, használni TILOS!

10.§.

1)         Az épület tetőzetén, homlokzatán hirdetés és bárminemű tárgy (pl. parabolaantenna, fényreklám, kirakatszekrény, cégtábla stb.) csak a közös képviselő, illetőleg az Intézőbizottság előzetes hozzájárulásával helyezhető el. A hozzájárulás nem mentesít az egyéb jogszabályban esetlegesen megkövetelt hatósági engedély beszerzése alól. A hirdetési célú táblák elhelyezése után a társasháznak joga van az erről kötött szerződés alapján díjat szednie. Kivétel ez alól az utca- és névtáblák elhelyezése.

 

2)         A lakáshoz és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó külső nyílászáró szerkezetek, rácsok színfestése a közös képviselő, illetőleg az Intézőbizottság részéről adott iránymutatás szerint történhet.

 

 

11.§.

A Társasház zárva- és nyitva tartása

1)         A lakók kötelesek a lépcsőházi bejárati ajtók zárva tartásáról gondoskodni. Az ajtónyitó kódot illetéktelen személynek megadni TILOS! A lakók kötelesek a hozzájuk érkező személyeket, látogatókat lekísérni és személyes kódjukkal azokat a bejárati kapun kiengedni.

 

2)         A földszinti szeméttároló ajtóit este 8 óra után a gondnokok kötelesek bezárni. Szemét elhelyezése a tároló előtt a zárva tartás ideje alatt TILOS!

 

3)         A közbiztonság érdekében bármilyen címen jelentkező ügynöknek, házalónak csengetésre az aula bejárati kapuját kinyitni TILOS; illetve aki kinyitja, köteles a bebocsátott házban tartózkodását és tevékenységét figyelemmel kísérni.

 

4)         A lakók kötelesek gondoskodni az épületben, lépcsőházban illetéktelenül tartózkodó személyek kizavarásáról, kikíséréséről!

 

5)         Reklámújságok a bejárati ajtón kívüli ládában helyezendők el, azok szortírozása az aulában erre kialakított polcon a gondnok feladata. A szolgáltatást végző személyt (pénzbeszedő, szerelő stb.) csak a címzettek engedhetik be.

 

 

12.§.

Szabálysértési rendelkezések

1)         A lépcsőházban kihelyezett tűzvédelmi szabályzatot mindenki köteles betartani. Amennyiben a tűzvédelmi szervek ellenőrzés során szabálytalanságot állapítanak meg és a Társasházra elmarasztaló intézkedést, hoznak, úgy a felelősség a szabálytalanságot okozó tulajdonosra hárítandó át, a társasházi közösség egyetemleges felelősséget ilyen esetben nem vállal.

 

2)         Az Önkormányzat által meghatározott általános állattartási szabályokat mindenki köteles betartani. Az állattartók kötelesek gondoskodni állataikról és arról, hogy azok ne zavarják a többi lakó nyugalmát. Az állatokkal járó esetleges szennyeződést a lakónak azonnal el kell takarítania.
A közös tárolókban állatot tartani TILOS!

 

3)         A házirendet megszegő tulajdonos ellen a sérelmet szenvedő lakótárs szabálysértési eljárást kezdeményezhet az Önkormányzat szabálysértési hatóságánál, jegyzőjénél.

 

                                                          GAZDAGRÉT 1010 TÁRSASHÁZ.

 Vissza

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Mobile Casino Slots, Casino Slots, Spin Casino.

(likepodarkyol, 2021.12.31 23:40)

Betway Live Casino - Join Now Pure WIn Casino - Join Now Casumo - Join Now. <a href=https://likepodarky.news/most-read/29874-odmaralista_svijet_manili_kasino_cips_vrijednosti>geant kasino barriere parizu toulouse</a> The bonuses are offered in different forms by the providers. <a href=https://likepodarky.news/most-read/26318-najbolje_mjesto_prijemnike_nfl_2021_najbolje>šanse kasino goa-taksa</a> All of the real money gambling apps and sites we reviewed accept Visa and Mastercard credit and debit cards. <a href=https://likepodarky.news/most-read/28082-treasure_cove-u_kazinu_princ_george_kako_da_pobjedim>khasiat haryanvi black jack aceh</a> For example, a casino can offer a sign-up bonus of $300 with a requirement of 25x bonus wagering.

Mobile Casino Slots, New Casino Slots, Casino Online.

(Poiskyhyperol, 2021.12.31 23:34)

You can find several gambling mmorpgs such as Baccarat, dominoqq, poker online, bandarq and many more that men and women love playing. <a href=https://poiskyhyper.news/most-read/30579-wind_creek_casino_bufet_de_fructe_de_mare_rucky>jaf și domeniul de aplicare reddit</a> Everyone now can take pleasure in casino online 24jam game titles with no problem with the aid of a reliable situs judi online. <a href=https://poiskyhyper.news/most-read/31246-harga_tas_conversa_slot_2_haribo_mega_ruleta>casino de madrid meniu de restaurant</a> First of all, let’s mention the fact that the games that contribute to the wagering requirement are all slots from Betsoft, Fugaso, and GS. <a href=https://poiskyhyper.news/most-read/28973-miss_kitty_sloturi_victorie_mare_miss_kitty_sloturi>umbrele casino tango noir</a> This refers to the advantage a casino has in the game.

Учредитель Исмагилов Евгений Рамильевич Главный редактор Исмагилов Евгений Рамильевич.

(KennethTreab, 2021.12.30 20:30)

Что бы воспользоваться скидками до 99%, вам всего лишь нужно показать QR код на кассе кассиру или на кассе самообслуживания и попросить списать баллы.
Ей можно расплатиться до 99% суммы чека.
Потратить баллы, можно:
- Магнит (Продукты, Косметика и Аптека)
- Пятерочка
- Перекресток
- Аптека
- Яндекс баллы
- Такси
Эксклюзивные Купоны / Промокоды
https://t.me/SevenSale_bot?start=r_2561371
Лучше сосредоточиться на магазинах, которые продают все и сразу. Например, если продвигаете товары из категории одежды, обуви, аксессуаров, обратите внимание на гигантов вроде Shein или Lamoda.

Arouse with lower vulgar price dispensary

(FazidGoags, 2021.12.29 04:57)

altai ivermectin - stromectol in pills
prys at 210 how many mg of stromectol do i take
<a href="http://ivermectin-3mg.net/#">buy ivermectin 3mg online
</a> - ivermectin 3mg tablets
http://ivermectin-3mg.net/# - ivermectin 3mg for sale
valu do i need a prescription for stromectol

Актуальную информацию о новых скидках и акциях в Дикси вы можете узнать в магазинах в своем регионе.

(KennethTreab, 2021.12.20 16:11)

Что бы воспользоваться скидками до 99%, вам всего лишь нужно показать QR код на кассе кассиру или на кассе самообслуживания и попросить списать баллы.
Ей можно расплатиться до 99% суммы чека.
Потратить баллы, можно:
- Магнит (Продукты, Косметика и Аптека)
- Пятерочка
- Перекресток
- Аптека
- Яндекс баллы
- Такси
Эксклюзивные Купоны / Промокоды
https://t.me/SevenSale_bot?start=r_2561371
Когда ваш заказ будет оформлен должным образом, перейдите в корзину. Именно в корзине есть специальное поле для ввода промокода. Скопируйте промокод Перекрестка с нашего сайт и вставьте его в это поле. Также вы можете запомнить его и перепечатать вручную. Далее подождите, когда система автоматически примет его или, нажмите на стрелку, расположенную справа от поля для ввода промокода.

бесплатный видеочат секс вебке

(Eddietal, 2021.12.03 01:49)

https://collinkxjt75310.theblogfairy.com/8737339/как-1-2-3 рамки от вебки бесплатно
https://dallascqer65321.widblog.com/59998515/Бесплатный-вебкам-секс-просто вебкам чат бесплатно онлайн
https://jasperuqja10009.blogsvirals.com/8702838/Бесплатный-вебкам-секс бесплатное видео вебкам
http://lanebpbn42197.blogocial.com/--39430000 вебки зрелых дам бесплатно
<a href=https://waylonrmph12211.blog5.net/47032784/Больше-никогда-не-плати-за-вебкам-секс>вебкам чаты бесплатные</a>
<a href=http://trevorfxoe22211.blogoscience.com/10348984/Горячие-девушки-делают-грязные-штучки>лайф вебкам бесплатно</a>
<a href=https://jasperzxzi80234.xzblogs.com/47655734/Бесплатный-чат>видео вебкам бесплатно</a>

https://brol3.com

вебка бесплатное фото

(Eddietal, 2021.12.03 01:26)

https://johnathanjkpu02795.collectblogs.com/51760401/Горячие-девушки-делают-грязные-штучки вебка бесплатно оформить фото
https://codylzoa09875.bloggadores.com/8740878/Горячие-девушки-делают-грязные-штучки программа вебка бесплатно
https://mylesbvpf33221.glifeblog.com/8700387/Онлайн-девушки-из-твоего-города крупно вебка бесплатно
http://wayloncztm66666.amoblog.com/-27603566 вебкам чат бесплатно онлайн
<a href=http://knoxcrer65320.blogoscience.com/10356854/Горячие-девушки-делают-грязные-штучки>секс по вебкам бесплатно</a>
<a href=https://cruzroia11110.bloginwi.com/40790713/Бесплатный-вебкам-секс>смотреть бесплатно с вебок</a>
<a href=https://devinexrh43322.idblogmaker.com/8714612/Бесплатный-вебкам-сайт>секс онлайн вебка бесплатно</a>

https://brol3.com

бесплатный онлайн вебкам

(Eddietal, 2021.12.03 01:00)

https://beckettogsz71357.affiliatblogger.com/56794673/Бесплатный-вебкам-сайт фото рамки вебка бесплатно
http://jasperhwkw87643.thelateblog.com/9713494/как-1-2-3 бесплатно вебку рамки
http://dominicktnfw99988.educationalimpactblog.com/28317581/1-2-3 вебки рамки бесплатно
https://finnvofu99987.blogdanica.com/7483326/Бесплатный-вебкам-секс-просто бесплатно программу вебка
<a href=https://ricardoumeu88877.therainblog.com/8692888/Бесплатный-вебкам-сайт>дрочка по вебке бесплатно</a>
<a href=https://sergiokdul54432.ourcodeblog.com/7467557/Бесплатный-чат>вебке эротика бесплатно</a>
<a href=https://martinxnbo54321.ageeksblog.com/8705980/Бесплатный-вебкам-сайт>бесплатные порно чаты вебкой</a>

https://brol3.com

вебкам онлайн смотреть бесплатно

(Eddietal, 2021.12.03 00:37)

https://donovanmvrk59949.blogmazing.com/8694783/Бесплатный-чат секс вебка онлайн бесплатно
https://augustwnet88776.blog-ezine.com/7464751/как-1-2-3 Больше никогда не плати за вебкам секс
https://johnathanjkpu02795.collectblogs.com/51760401/Горячие-девушки-делают-грязные-штучки фото вебка бесплатно оформить
https://milokcsi43322.blazingblog.com/7468705/Больше-никогда-не-плати-за-вебкам-секс порно по вебке бесплатно
<a href=http://kylerkcuj54433.blogsuperapp.com/9481615/Бесплатный-чат>бесплатный чат по вебке</a>
<a href=https://claytonqolf32210.anchor-blog.com/7479067/Онлайн-девушки-из-твоего-города>вебки в одноклассниках бесплатно</a>
<a href=https://zionbsjy00099.blogpixi.com/7467194/Бесплатный-вебкам-секс-просто>бесплатный порно чат вебкам</a>

https://brol3.com

binance phone

(Ronaldwed, 2021.11.26 16:35)

https://baoly.ru/werew to buy the coinbase cryptocurrency
http://site-pbn23455.tribunablog.com/tools-for-a-binary-options-trader-19836702 binance number
https://baoly.ru/werew binance o etoro
<a href=https://tvkueqp92344.blogofoto.com/36316235/tools-for-binary-options-trading>to buy proton cryptocurrency</a>
<a href=http://pbn-sites-use91233.bligblogging.com/9697022/the-best-tools-for-trading-binary-options>bibox to buy cryptocurrency</a>
<a href=https://mdexonhz11100.blogunok.com/7304105/technical-analysis-tools-binary-options-trading>1inch binance</a>

@bin

Internet trgovina po pristupačnim cijenama!

(queendiscoverMit, 2021.11.09 03:09)

Na raspolaganju Vam je i zgodna internetska trgovina queendiscover.news koja prodaje kućanske aparate, elektroniku, potrepštine za kućanstvo i vikendice, dječju robu, auto robu, kućne ljubimce. Visoka kvaliteta po pristupačnoj cijeni - počastite se proizvodima popularnih brendova. ЕЎtampaДЌ zalihe prodavnica <a href=https://queendiscover.news/20-category>elektriДЌni opremi and zalihe sa popustom</a>

Kupujte robu jeftino!

(poiskcollectionMit, 2021.11.09 03:07)

Internet trgovina "poiskcollection.news" je tvrtka s 20 godina iskustva u isporuci robe do Vašeg doma ili ureda. Naša internet trgovina nudi široku paletu prehrambenih i srodnih proizvoda. Svaki artikl prolazi temeljitu kontrolu kvalitete, a svaka narudžba se pažljivo sklapa u specijaliziranom skladištu. Visoka kvaliteta po pristupačnoj cijeni - počastite se proizvodima popularnih brendova. aktivni komponente naruДЌiti <a href=https://poiskcollection.news/ogrlice-and-priveske_3.htm>ogrlice and priveske naruДЌiti</a>

Kupujte jeftino i uz kućnu dostavu...

(selection-podarksMit, 2021.11.09 00:03)

Širok asortiman elektronike, digitalnih i kućanskih aparata, kao i kućanskih potrepština, poznatih brendova u online trgovini selection-podarks.news po super cijenama. Visoka kvaliteta po pristupačnoj cijeni - počastite se proizvodima popularnih brendova. nauЕЎnice prodavnica <a href=https://selection-podarks.news/best_20>kupi vanjski pribor</a>

Naručite odmah uz dostavu.

(offerluxuryesMit, 2021.11.08 23:57)

offerluxuryes.news: kamere, playeri, mobiteli, GPS navigatori, digitalni fotoaparati, tablet računala i pribor. Veleprodaja i maloprodaja. Veliki asortiman i tradicionalno najniže cijene. Visoka kvaliteta po pristupačnoj cijeni - počastite se proizvodima popularnih brendova. kupi vanjski pribor <a href=https://offerluxuryes.news/21_collections.html>mehaniДЌki hardvera sa popustom</a>

Online trgovina unikatne robe!

(timeforsalonMit, 2021.11.08 21:35)

Internet trgovina timeforsalon.news - niske cijene za milijune proizvoda! Elektronika, odjeća, kozmetika, knjige, potrepštine za kućne ljubimce, namirnice i još mnogo toga. Brza dostava na kućnu adresu, mjesta preuzimanja ili paketni terminali. Visoka kvaliteta po pristupačnoj cijeni - počastite se proizvodima popularnih brendova. tableta pribor sa isporukom <a href=https://timeforsalon.news/8_category.html>nauЕЎnice</a>

Proizvodi s popustom i dostavom...

(offeringviborMit, 2021.11.08 21:32)

Kupujte žensku, mušku, dječju odjeću, kao i obuću, modne dodatke i potrepštine za kućanstvo online na offeringvibor.news Veliki izbor i dostava s dogradnjom *! Visoka kvaliteta po pristupačnoj cijeni - počastite se proizvodima popularnih brendova. laptop pribor naruДЌiti <a href=https://offeringvibor.news/25_sellers>pecanje</a>

Naručite odmah uz dostavu

(uniquesdealerMit, 2021.11.08 18:45)

Online trgovina uniquesdealer.news najnovije elektronike, mode, telefonskih dodataka, računalne elektronike, igračaka, kuća i vrta, kućanskih aparata, alata, kućanskih potrepština i još mnogo toga. Visoka kvaliteta po pristupačnoj cijeni - počastite se proizvodima popularnih brendova. tableta pribor jeftino <a href=https://uniquesdealer.news/cats17.htm>najviЕЎe and tisa prodavnica</a>

Kupujte jeftino i uz kućnu dostavu

(nixveseloMit, 2021.11.08 18:38)

Britanske, američke, korejske i kineske internet trgovine s međunarodnom dostavom, gdje možete kupiti stvari bez posrednika nixveselo.news Veliki asortiman i tradicionalno najniže cijene. Visoka kvaliteta po pristupačnoj cijeni - počastite se proizvodima popularnih brendova. kablove and ukrЕЎteni konektori naruДЌiti <a href=https://nixveselo.news/category_18.html>laptop pribor</a>

Naručite odmah uz dostavu!!!

(journayshoppingMit, 2021.11.08 10:39)

Britanske, američke, korejske i kineske internet trgovine s međunarodnom dostavom, gdje možete kupiti stvari bez posrednika journayshopping.news Veliki asortiman i tradicionalno najniže cijene. Visoka kvaliteta po pristupačnoj cijeni - počastite se proizvodima popularnih brendova. aktivni komponente sa popustom <a href=https://journayshopping.news/62select>kupi ljudi torbe</a>

Kupujte jeftino i uz kućnu dostavu

(newveshiMit, 2021.11.08 10:36)

Hipermarket newveshi.news nudi preko 125.000 proizvoda. Zajamčena najbolja cijena. Dostava diljem svijeta. Gotova rješenja i namještaj po mjeri. Posjet voditelja-projektanta kući gratis! Visoka kvaliteta po pristupačnoj cijeni - počastite se proizvodima popularnih brendova. baterije cena <a href=https://newveshi.news/kuci-dekor_2.htm>kupi kuД‡i dekor</a>


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Következő »